INICIACIÓ AL CATALÀ II (8208)
Traducció i Interpretació
Prof. Paül Limorti
Curs acadèmic 2009-2010


Pàgina de seguiment de la programació (actualitzada el 03/05/2010)
L'espai en blanc es correspon als continguts vistos.


Unitat 1

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir sobre la presència d’una persona o d’una cosa en un lloc.
 2. Preguntar i dir si es pot fer alguna cosa.
 3. Demanar ajuda a un interlocutor.

Continguts gramaticals:

 1. Apostrofació dels pronoms febles el i la davant del verb.
 2. El so palatal lateral sonor en posició inicial: percepció, realització i ortografia. Diferències amb el castellà.
 3. Ús d’haver-hi amb el pronom en.
 4. Ús d’alguna cosa/algú i cap, res/ningú. El castellanisme algo.
 5. Verb poder.

Unitat 2

Continguts comunicatius:

 1. Donar informació personal en temps passat.
 2. Descriure físicament una persona.

Continguts gramaticals:

 1. L’ús de l’article en l’expressió de les dates.
 2. La combinació dels pronoms febles reflexius i del pronom li amb els pronoms de complement directe el, els, la, les.
 3. El pretèrit perfet perifràstic i el pretèrit perfet simple. Usos dialectals, històrics i funcionals.
 4. Adverbis de temps i connectors temporals en passat.
 5. La perífrasi de probabilitat deure+infinitiu.
 6. Els verbs dur i portar.
 7. La derivació: els gentilicis. Principals diferències amb el castellà.
 8. Adjectius referits a les característiques físiques d’una persona.
 9. El lèxic de la roba i de les parts del cos.


Unitat 3

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i indicar on es troba un lloc i la manera d’anar-hi.
 2. Indicar la distància entre un lloc i un altre.
Continguts gramaticals:
 1. El fonema palatal africat sord: percepció, realització i ortografia.
 2. Usos d’on.
 3. La pronominalització del complement circumstancials de lloc: el pronom advebial hi.
 4. Adverbis i locucions adverbials de lloc.
 5. Usos de les preposicions amb, en, a, per.
 6. Verb saber.
 7. L’imperatiu. Semblances amb el castellà.
 8. Lèxic dels mitjans de transport i de la ciutat.


Unitat 4

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i donar la data.
 2. Preguntar i dir quan i què es pensa fer.
 3. Dir la durada d’un fet o esdeveniment.
 4. Els textos predictius.

Continguts gramaticals:

 1. La neutralització del so palatal africat sonor i sord a final de paraula. Percepció i realització. Qüestions ortogràfiques que s’hi relacionen.
 2. Percepció i realització a final de paraula del so nasal, representat pel dígraf ny.
 3. El futur dels verbs regulars.
 4. El futur dels verbs fer i anar.
 5. Combinació dels pronoms em, et, es, ens, us, es amb el pronom adverbial hi.
 6. Adverbis i locucions adverbials de temps futur.
 7. Els mesos de l’any.

Unitat 5

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir què ha fet algú o què ha passat recentment.
 2. Preguntar i dir si algú ha fet o no alguna cosa.

Continguts gramaticals:

 1. El so alveolar fricatiu sord /s/: representació ortogràfica, semblances i diferències amb el castellà. Casos especials.
 2. El pretèrit indefinit.
 3. El participi passat: qüestions morfològiques.
 4. El participi passat d’alguns verbs irregulars.
 5. La pronominalització de l’OD neutre i les oracions amb el pronom ho.
 6. La concordança del participi passat amb el pronom de 3a persona: el, la, els, les. Normativa i ús.
 7. Repàs i ampliació del lèxic de les accions quotidianes.


Unitat 6

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir quins requisits són necessaris per a fer una faena.
 2. Donar intruccions usant les estructures adequades.
 3. La carta formal.

Continguts gramaticals:

 1. El fonema alveolar fricatiu sonor /z/: percepció, realització i representació ortogràfica. Casos especials.
 2. Les perífrasis d’obligació haver de + inf., cal + inf., cal que + subj.
 3. Les perífrasis no normatives tenir que + inf., hi ha que + inf i deure + inf.
 4. Ús de l’imperatiu per a donar instruccions. Diferències i semblances amb el castellà.
 5. Connectors discursius que marquen les fases d’un procés.
 6. Repàs i ampliació del lèxic del món laboral i de l’administració.


Unitat 7

Continguts comunicatius:

 1. Descriure un objecte.
 2. Preguntar i dir de qui és un objecte.
 3. Fer comparacions entre diversos objectes.
 4. El text descriptiu: la descripció d’objectes.

Continguts gramaticals:

 1. Ús dels demostratius neutres: açò, això, allò. Diferències dialectals i usos estàndard.
 2. Repàs dels determinants quantitatius.
 3. Repàs dels possessius.
 4. Lèxic dels objectes d’ús quotidià, els colors, les formes, els materials i les textures.


Unitat 8

Continguts comunicatius:

 1. Expressar opinions i preferències.
 2. Comparar fets presents i passats.
 3. El text argumentatiu.

Continguts gramaticals:

 1. Els fonemes africats sonor i sord: percepció, realització i representació ortogràfica. Casos especials.
 2. Ús de que i quin, quina, quins, quines en oracions exclamatives.
 3. El superlatiu absolut i el relatiu.
 4. Ús de tant com a determinant i com a adverbi. L’adverbi tan. Qüestions fonètiques. Semblances amb el castellà.
 5. El pretèrit imperfet dels verbs regulars. Diferències ortogràfiques respecte al castellà. L’ús de la dièresi en els verbs de la 3a conjugació acabats en –uir.
 6. El pretèrit imperfet dels verbs ser i fer.
 7. Adverbis i locucions adverbials de temps.
 8. Adjectius que indiquen una valoració subjectiva.


Unitat 9

Continguts comunicatius:

 1. Fer reclamacions. Respondre a les reclamacions.
 2. Donar instruccions en cas d’emergència.
 3. El text narratiu.
Continguts gramaticals
 1. La vocal o oberta i tancada. Percepció i realització. L’accentuació gràfica.
 2. Ús del pretèrit perfet perifràstic i de l’indefinit en la narració.
 3. El condicional: semblances amb el castellà. Diferències ortogràfiques.
 4. Els adverbis i locucions adverbials de temps: repàs i ampliació
 5. El lèxic de les avaries, els electrodomèstics i les instal·lacions.


Unitat 10

Continguts comunicatius:

 1. Expressar un estat d’ànim o de salut.
 2. Preguntar i dir com es troba algú.
 3. Donar instruccions relacionades amb la salut.

Continguts gramaticals:

 1. El so palatal lateral en posició final (coll) i davant de s final (talls).
 2. El so palatal africat sonor en paraules acabades en –atge, -etge: percepció, realització i ortografia. Diferències entre subestàndards.
 3. Els pronoms em, et, es, ens, us, es combinats amb el pretèrit indefinit. Diferències dialectals i usos estàndard. El cas del verb caure.
 4. La perífrasi d’obligació haver de + inf. en condicional.
 5. Els adverbis i locucions de manera.
 6. El lèxic de les parts del cos (repàs i ampliació), les malalties, els remeis i els estats d’ànim.


Unitat 11

Continguts comunicatius:

 1. Preguntar i dir on es troba situada una casa.
 2. Descriure el mobiliari i les parts d’una casa.

Continguts gramaticals:

 1. Les elisions vocàliques: percepció i realització. Diferències respecte de la prosòdia del castellà estàndard.
 2. Preposicions, adverbis i locucions adverbials de lloc: repàs i ampliació.
 3. El verbs ser i haver-hi: usos col·loquials i normatius.
 4. L’imperatiu amb un OD pronominalitzat. Formes dels pronoms febles d’OD després del verb. Ús del guionet i de l’apòstrof.
 5. Repàs i ampliació del lèxic de les parts de la casa, els mobles, els atifells i els materials de construcció.


Unitat 12

Continguts comunicatius:

 1. Fer recordar.
 2. Dir quan ha passat un fet.
 3. Felicitar.

Continguts gramaticals:

 1. Les consonants nasals a final de paraula: percepció i realització.
 2. La perífrasi de probabilitat deure + inf. en passat.
 3. L’interrogatiu quin.
 4. Combinació dels pronoms febles: em, et, es, ens, us amb el pronom en davant i després del verb. Ús de l’apòstrof i el guionet. Pronúncia. Casos especials: la combinació –nos-en, -vos-en.
 5. Adverbis i locucions adverbials de temps.
 6. Repàs del lèxic de les hores, els dies de la setmana, els mesos de l’any, les estacions.


Unitat 13

Continguts comunicatius:

 1. Proposar de fer alguna cosa. Acceptar o refusar.
 2. Formular invitacions. Acceptar-les o refusar-les. Donar excuses.
 3. Demanar disculpes.

Continguts gramaticals:

 1. Repàs de la neutralizació de les oclusives velars a final de paraula: pronúncia i ortografia.
 2. El present d’indicatiu del verb anar-se’n i venir.


Unitat 14

Continguts comunicatiu:

 1. Opinar sobre una experiència passada.
 2. Demanar i donar informació sobre una situació nova.

Continguts gramaticals:

 1. Pretèrit imperfet: pronunciació i ortografia dels verbs amb radical tònic.
 2. La combinació dels pronoms: em, et, es, li, ens, us, els amb el pronom ho. Qüestions prosòdiques i ortogràfiques. Diferències amb el lo castellà. El lo neutre.
 3. La perífrasi haver de + inf. en futur.
 4. Adverbis i locucions adverbials de manera.
 5. Ampliació dels verbs d’acció


Unitat 15

Continguts comunicatius:

 1. Descriure l’estat d’un objecte.
 2. Descriure les sensacions que provoca un objecte.
 3. Dir quin temps fa o farà.
 4. El text predictiu.

Continguts gramaticals:

 1. La e oberta i la e tancada: percepció, realització. L’accentuació gràfica.
 2. Repàs de la flexió de l’adjectiu: qüestions morfològiques i ortogràfiques.
 3. Usos del ser i estar amb un adjectiu. Diferències entre la normativa i els usos col·loquials.
 4. Els verbs defectius.
 5. El futur d’indicatiu: repàs.
 6. El lèxic de les sensacions.
 7. El lèxic dels fenòmens atmosfèrics.

Unitat 16

Continguts comunicatius:

 1. Expressar opinions sobre temes d’actualitat.
 2. El text argumentatiu.

Continguts gramaticals:

 1. Els grups –ts, -lls, -ns, -ms, -ts. Percepció i realització. Diferències dialectals i en els diferents subestàndards.
 2. El present d’indicatiu del verb creure.
 3. La pronominalització dels complements de règim verbal amb hi i en.
 4. El canvi i la caiguda de preposicions davant d’infinitiu.


Unitat 17

Continguts comunicatius:

 1. Demanar i donar permís.
 2. Denegar el permís, prohibir.
 3. Ordenar de fer alguna cosa.

Continguts gramaticals:

 1. Repàs dels sons palatals fricatius i africats sords: percepció, realització i ortografia. Diferències dialectals i entre subestàndards.
 2. El present de subjuntiu.
 3. El present de subjuntiu dels verbs velaritzats.
 4. La perífrasi d’obligació cal que + subj.
 5. Els imperatius irregulars.
 6. L’imperatiu negatiu.